Có 1 kết quả:

tư kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Riêng mình. Riêng cho mình.