Có 1 kết quả:

tư tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng luôn nghĩ tới mình.

Một số bài thơ có sử dụng