Có 1 kết quả:

tư ý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng riêng. Ý riêng.