Có 1 kết quả:

tư dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ham muốn riêng.

Một số bài thơ có sử dụng