Có 1 kết quả:

tư phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồng riêng — Nhà riêng.