Có 1 kết quả:

tư vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì lòng riêng mà hành động.