Có 1 kết quả:

tư thù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối giận ghét vì chuyện riêng.