Có 1 kết quả:

tư chất

1/1

tư chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

tư chất, bản tính của một người