Có 1 kết quả:

bỉnh việt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cầm búa (khí cụ để giết người hoặc dùng trong hình phạt thời xưa).
2. Nắm giữ quyền bính.