Có 1 kết quả:

thu phân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thời tiết, vào khoảng 23 hoặc 24 tháng 9 dương lịch, ngày đêm dài bằng nhau.

Một số bài thơ có sử dụng