Có 1 kết quả:

thu cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những vật thiên nhiên bày ra trước mắt trong mùa thu, tức phong cảnh mùa thu. Truyện Hoa Tiên : » Tả nơi thu cảnh bàn nơi thu tình «.

Một số bài thơ có sử dụng