Có 1 kết quả:

khoa trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi tổ chức kì thi. » Đến nay lâm việc mới tường. Hèn chi thầy dạy khoa trường còn xa « ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng