Có 1 kết quả:

bỉ chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách trị nước xấu xa.