Có 1 kết quả:

tô hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đi thuê ( nhà, ruộng ).