Có 1 kết quả:

tô giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất của một nước cho một nước khác thuê mướn.

Một số bài thơ có sử dụng