Có 1 kết quả:

di thiên dịch nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự cầm quyền chính trong nước mà lộng hành.