Có 1 kết quả:

di tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi lòng dạ.

Một số bài thơ có sử dụng