Có 1 kết quả:

di dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời đổi. Thay đổi.