Có 1 kết quả:

di hoa tiếp mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.