Có 1 kết quả:

trình chu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trình Y Xuyên và Chu Hối Am, hai bậc Đại nho đời Tống, có công chú giải kinh truyện thánh hiền. Chỉ cái học nhà nho Tài tử đa cùng phú của Cao Bá Quát: » Cựa đuôi kình toan vượt bể Trình Chu «.