Có 1 kết quả:

lăng truỳ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình chóp có nhiều mặt. Cũng gọi là Giác truỳ.