Có 1 kết quả:

bẩm giả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cấp cho và cho vay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dự chi. Tính trước việc tiêu pha.