Có 1 kết quả:

chủng hạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt giống. Còn gọi là Chủng tử.