Có 1 kết quả:

chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu” 種瓜得瓜種豆得豆 trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nghĩa bóng: Gieo nhân nào được quả đó.