Có 1 kết quả:

xưng binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khởi quân mà đánh.

Một số bài thơ có sử dụng