Có 1 kết quả:

xưng xuất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khai hết ra. Đoạn trường tân thanh : » Hỏi ra sau mới biết rằng, Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ «.