Có 1 kết quả:

xứng hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang nhau, vừa với nhau.