Có 1 kết quả:

xưng đế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự gọi mình là vua.

Một số bài thơ có sử dụng