Có 1 kết quả:

xứng khoái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui thích vì được vừa lòng.