Có 1 kết quả:

xứng chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về tài đức đáng với, vừa với việc làm được trao phó.