Có 1 kết quả:

xưng cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa ra để làm bằng cớ.