Có 1 kết quả:

xưng hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đặt ra một tên để chỉ mình ( nói về vua ).

Một số bài thơ có sử dụng