Có 1 kết quả:

xứng hoành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem cân ra mà cân — Chỉ sự cân nhắc, tính toán kĩ lưỡng.

Một số bài thơ có sử dụng