Có 1 kết quả:

xưng thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chúc thọ hoặc chúc mừng trong lúc dâng rượu.

Một số bài thơ có sử dụng