Có 1 kết quả:

xưng hùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự cho mình là người giỏi, không chịu thua ai.

Một số bài thơ có sử dụng