Có 1 kết quả:

xưng bá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự gọi mình, nhận mình làm chủ một vùng đất.