Có 1 kết quả:

xưng tụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Xưng tán 稱贊.

Một số bài thơ có sử dụng