Có 1 kết quả:

ổn định

1/1

ổn định

giản thể

Từ điển phổ thông

ổn định, bền vững