Có 1 kết quả:

cốc vũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một tiết khí trong 24 tiết, ngày 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch. ◇Dật Chu thư 逸周書: “Xuân tam nguyệt trung khí: vũ thủy, xuân phân, cốc vũ” 春三月中氣: 雨水, 春分, 穀雨 (Chu nguyệt 周月).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa lành, tên thời tiết, vào các ngày 20 hoặc 21 tháng tư dương lịch.

Một số bài thơ có sử dụng