Có 1 kết quả:

cốc phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gió xuân. § Cũng như “đông phong” 東風.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió thổi, giúp vào việc sinh trưởng của ngũ cốc, tức gió hướng đông, gió lành.

Một số bài thơ có sử dụng