Có 1 kết quả:

tích đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa nhiều nết tốt trong mình. Nói về người có nhiều nết tốt.