Có 1 kết quả:

tích tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dồn chứa lâu ngày thành thói quen.