Có 1 kết quả:

tích súc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dồn chứa cất giữ được nhiều.

Một số bài thơ có sử dụng