Có 1 kết quả:

tích huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máu ứ lại một chỗ.