Có 1 kết quả:

tích trữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa cho nhiều.