Có 1 kết quả:

sắc thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan thời cổ, coi về nông nghiệp.