Có 1 kết quả:

uế khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi bẩn. Không khí nhơ bẩn.