Có 1 kết quả:

ổn cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vững chắc.