Có 1 kết quả:

ổn trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cẩn thận để được yên. » Thấy chành ổn trọng khác người thường nhân « ( Hoa Tiên ).