Có 1 kết quả:

huyệt cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở hang, sống trong hang, chỉ thời tối cổ, ăn lông ở lỗ. Cũng nói là Huyệt cư dã xử.

Một số bài thơ có sử dụng